رشته های ثبت نامی آمادگی طرح ارشد فراگیر پیام نور

فنی مهندسی

بیوتکنولوژی کشاورزی

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی عمران (سازه)

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی کامپیوتر

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

جزئیات دوره و ثبت نام
مدیریت

مدیریت فناوری اطلاعات

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت دولتی(مدیریت تحول)

جزئیات دوره و ثبت نام
مشاوره

مشاوره گرایش مشاوره توان بخشی

جزئیات دوره و ثبت نام
هنر و معماری

مهندسی معماری

جزئیات دوره و ثبت نام

پژوهش هنر

جزئیات دوره و ثبت نام
علوم انسانی

حقوق جزا و جرم شناسی

جزئیات دوره و ثبت نام

حقوق خصوصی

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش زبان انگلیسی

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم اقتصادی

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی بالینی

جزئیات دوره و ثبت نام

روانشناسی عمومی

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت آموزشی

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی درسی

جزئیات دوره و ثبت نام
تربیت بدنی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

جزئیات دوره و ثبت نام