مراسم عزاداری سیدالشهداء(ع) در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

مراسم عزاداری سیدالشهداء(ع) در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور