معرفی رشته الهیات مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

سه شنبه 24 دی ماه
ظرفیت ۳۵ نفر ظرفیت تکمیل شد
مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰ تومان ۹۹۸۰۰۰ تومان