لیست رشته های ارائه شده برای فراگیر پیام نور

روانشناسی تربیتی جزییات و ثبت نام
روانشناسی عمومی جزییات و ثبت نام
روانشناسی بالینی جزییات و ثبت نام
مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
مدیریت فناوری اطلاعات جزییات و ثبت نام
مدیریت جهانگردی جزییات و ثبت نام
حقوق خصوصی جزییات و ثبت نام
حقوق جزا و جرم شناسی جزییات و ثبت نام
علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) جزییات و ثبت نام
عمران (گرایش سازه) جزییات و ثبت نام
عمران (گرایش مدیریت ساخت) جزییات و ثبت نام
زبان و ادبیات فارسی جزییات و ثبت نام
پژوهش هنر جزییات و ثبت نام
علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی درسی) جزییات و ثبت نام
برق (گرایش نانو الکترونیک) جزییات و ثبت نام
برق (گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک) جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (گرایش مدیریت مهندسی) جزییات و ثبت نام
معماری جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) جزییات و ثبت نام
مهندسی صنایع (گرایش سیستم های کلان) جزییات و ثبت نام
مهندسی فناوری اطلاعات جزییات و ثبت نام
کامپیوتر (گرایش نرم افزار) جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی ورزشی (گرایش فعالیت بدنی و تندرستی) جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی ورزشی (گرایش ورزشی کاربردی) جزییات و ثبت نام
تربیت بدنی (گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) جزییات و ثبت نام
مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش) جزییات و ثبت نام
ژنتیک جزییات و ثبت نام
شیمی آلی جزییات و ثبت نام
شیمی تجزیه جزییات و ثبت نام
مکانیک (گرایش ساخت و تولید) جزییات و ثبت نام
مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) جزییات و ثبت نام
علوم اقتصادی (گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) جزییات و ثبت نام
علوم سیاسی جزییات و ثبت نام
الهیات جزییات و ثبت نام
آموزش زبان انگلیسی جزییات و ثبت نام
مشاوره (کلیه گرایش ها) جزییات و ثبت نام
حسابداری جزییات و ثبت نام
بیوشیمی جزییات و ثبت نام