طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مشاهده مجوزات

بیوتکنولوژی کشاورزی

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت ۳۵ نفر 8 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی پیشرفته (۲ واحد)
  • بیولوژی سلولی مولکولی (۲ واحد)
  • سیتوژنتیک گیاهی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: