طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

یکشنبه 10 فروردین
ظرفیت ۳۵ نفر 3 نفر مانده
مبلغ 1820000 تومان 1250000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی پیشرفته (۲ واحد)
  • بیولوژی سلولی مولکولی (۲ واحد)
  • سیتوژنتیک گیاهی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین