طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته جـامعه شناسـی مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

یکشنبه 10 فروردین
ظرفیت ۳۵ نفر 2 نفر مانده
مبلغ 1820000 تومان 1250000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی) (۲ واحد)
  • جامعه شناسی جوانان (۲ واحد)
  • زبان تخصصی (۲ واحد)
  • توسعه اجتماعی اقتصادی (۲ واحد)
  • جامعه شناسی مسائل اجتماعی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین