طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته جـامعه شناسـی مشاهده مجوزات

جـامعه شناسـی

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 18 مرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 7 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی) (۲ واحد)
  • جامعه شناسی جوانان (۲ واحد)
  • زبان تخصصی (۲ واحد)
  • توسعه اجتماعی اقتصادی (۲ واحد)
  • جامعه شناسی مسائل اجتماعی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین