معرفی رشته حـقوق بین المـلل مشاهده مجوزات

حـقوق بین المـلل

مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

مهلت ثبت نام: 1399/09/08

ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حقوق دریاها (۲ واحد)
  • سازمان های بین المللی (۲ واحد)
  • نظام بین المللی حقوق بشر (۲ واحد)
  • حقوق بین الملل اسلامی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین