طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته حـقوق بین المـلل مشاهده مجوزات

حـقوق بین المـلل

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 18 مرداد
ظرفیت ۳۵ نفر 1 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حقوق دریاها (۲ واحد)
  • سازمان های بین المللی (۲ واحد)
  • نظام بین المللی حقوق بشر (۲ واحد)
  • حقوق بین الملل اسلامی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین