طرح فراگیر پیام نور موسسه فن پردازان

معرفی رشته حـقوق بین المـلل مشاهده مجوزات

حـقوق بین المـلل

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 15 شهریور
ظرفیت ۳۵ نفر 3 نفر مانده
مبلغ 2200000 تومان 1850000 تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حقوق دریاها (۲ واحد)
  • سازمان های بین المللی (۲ واحد)
  • نظام بین المللی حقوق بشر (۲ واحد)
  • حقوق بین الملل اسلامی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین
amir askari, [Aug 31, 2020 at 10:13:05 AM]: