لیست دروس تک درس

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

نظارت و توسعه حرفه ای 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیاست گذاری آموزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
رهبری آموزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آمار استنباطی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
علوم نهج البلاغه 1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نحو کاربردی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
علوم بلاغی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی Environmental Education 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فرایندهای انجماد پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ترمودینامیک پیشرفته مواد 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری نابجایی ها 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق شهری و قوانین شهرسازی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های اطلاعات مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های سازمان و مدیریت- دیدگاه استراتژیک 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری های حسابداری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوینی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
جنین شناسی مقایسه ای جانوران 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوسیستماتیک جانوری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
قواعد فقه 1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فقه استدلالی 1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان خارجی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آیات الاحکام 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت مراکز یادگیری، واحدهای آموزشی و کارآموزی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظام جامع یادگیری الکترونیکی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
رویکردها و نظریه‌های یادگیری درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تفاسیر ادبی قرآن کریم 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نقد و مکتب های ادبی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تکنولوژی و مواد روسازی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بازار پول و سرمایه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ادب فارسی در ادبیات جهان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های ترجمه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبانشناسی کاربردی و ترجمه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نوروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
پیشرفته های نوین در روانشناسی تحولی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سازگاری کودک با آموزشگاه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیاست گذاری رسانه ای 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت رسانه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اخلاق ماثور 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آشنایی با متون اخلاق اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
کلیات فلسفه اخلاق 580000 تومان جزییات و ثبت نام
انسان شناسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه اندازه و احتمال 1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آمار استنباطی (1) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه ها تجربیات و سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مکتب های جغرافیایی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
محیط طبیعی شهر 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه ها و نقد ادبی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
متون نثر (1) کشف المحجوب و رساله قشیریه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
متون نظم (1) شاهنامه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻮری زﺑﺎن فارسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز حکومت عباسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فلسفه تاریخ 580000 تومان جزییات و ثبت نام
جبر پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آنالیز حقیقی 1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تک درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تک درس نظریه های سازمان و مدیریت (گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق بین الملل اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظام بین المللی حقوق بشر 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سازمان های بین المللی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق دریاها 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ژنتیک مولکولی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیتوژنتیک گیاهی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بیولوژی سلولی مولکولی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوشیمی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ژنتیک سرطان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مهندسی ژنتیک 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ژنتیک مولکولی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ژنتیک انسانی تکمیلی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مباحث اجرایی طراحی شهری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی نظری طراحی شهری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری سازمانی مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
داوری های بین الملل حقوق خصوصی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق جزای اختصاصی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق جزای بین الملل 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اقتصاد سنجی میانه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اقتصاد سنجی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
جامعه شناسی هنر 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اسطوره و هنر 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
کاربرد نظریات سیاسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سمینار انقلاب اسلامی ایران 580000 تومان جزییات و ثبت نام
جامعه شناسی سیاسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فقه سیاسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مکانیک محیط های پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
محاسبات عددی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات پیشرفته۱ 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اتوماسیون در تولید 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های تولید صنعتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی فیزیک پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های سازمان و مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی تحقیق در علوم ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در علوم ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی انسان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تغذیه و کنترل وزن 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در برنامه درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدلسازی پویایی های سیستم 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فرآیندهای احتمالی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
برنامه ریزی ریاضی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
افزاره های نیمه رسانا 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدارهای مجتمع خیلی فشرده 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات عالی مهندسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت کیفیت جامع 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول مدیریت و بازاریابی خدمات 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های رشد 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریات تربیتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی معدنی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی تجزیه پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی آلی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آنزیم شناسی (آنزیمولوژی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوشیمی غشاء 580000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید (لیپید و قند) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آمار استنباطی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
هدایت و مشورت در اسلام 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حرکت شناسی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در علوم ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مبانی مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آیین دادرسی کیفری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق جزای عمومی ۱ 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق تجارت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آیین دادرسی مدنی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق مدنی ۱ 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
درآمدی بر تحلیل گفتمان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبانشناسی در آموزش زبان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سنجش و ارزشیابی زبان(آزمون سازی زبان خارجی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری بخش عمومی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابرسی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اقتصاد خرد 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی رشد 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی تربیتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های شخصیت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روان شناسی رشد پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
متون تخصصی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی رشد پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی عمومی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول مدیریت اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری های سازمانی مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول برنامه ریزی آموزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظارت و راهنمایی آموزشی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش های برنامه ریزی درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های تحقیق در برنامه درسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه و روش های طراحی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حکمت هنر اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیر اندیشه های معماری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی محیط 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حکمت هنر اسلامی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی1 580000 تومان جزییات و ثبت نام
آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران 580000 تومان جزییات و ثبت نام
دینامیک سازه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری الاستیسیته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات عالی و مهندسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت و مقررات پیمان 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت پروژه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت مالی و حسابداری پروژه 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
برنامه ریزی استراتژیک 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت توسعه نرم افزار 580000 تومان جزییات و ثبت نام
الگوریتم های پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
پایگاه داده پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های عامل پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل داده های مهندسی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت نوآوری و فناوری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری تصمیم گیری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
طراحی سیستم های صنعتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل آماری چند متغیره 580000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه تصمیم گیری 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 580000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی مدیریت دانش 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 580000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق اساسی سازمان های دولتی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
اداره امور عمومی در اسلام 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی مدیریت 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت استراتژیک پیشرفته 580000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی) 580000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی 580000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت استراتژیک 580000 تومان جزییات و ثبت نام