لیست دروس تک درس

کاربرد نظریات سیاسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سمینار انقلاب اسلامی ایران 330000 تومان جزییات و ثبت نام
جامعه شناسی سیاسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
فقه سیاسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مکانیک محیط های پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
محاسبات عددی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات پیشرفته۱ 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اتوماسیون در تولید 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های تولید صنعتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی فیزیک پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های سازمان و مدیریت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی تحقیق در علوم ورزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در علوم ورزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی انسان 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تغذیه و کنترل وزن 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در برنامه درسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدلسازی پویایی های سیستم 330000 تومان جزییات و ثبت نام
فرآیندهای احتمالی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
برنامه ریزی ریاضی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
افزاره های نیمه رسانا 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدارهای مجتمع خطی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدارهای مجتمع خیلی فشرده 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری و فناوری ساخت افزاره ها 330000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات عالی مهندسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل رفتار جهانگردی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت کیفیت جامع 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول مدیریت و بازاریابی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های رشد 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریات تربیتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی معدنی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی تجزیه پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
شیمی آلی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک 330000 تومان جزییات و ثبت نام
آنزیم شناسی (آنزیمولوژی) 330000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوشیمی غشاء 330000 تومان جزییات و ثبت نام
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید (لیپید و قند) 330000 تومان جزییات و ثبت نام
آمار استنباطی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
هدایت و مشورت در اسلام 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حرکت شناسی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در علوم ورزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مبانی مدیریت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
آیین دادرسی کیفری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق جزای عمومی ۱ 330000 تومان جزییات و ثبت نام
متون حقوقی۱ به زبان خارجی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
جرم شناسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق تجارت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
آیین دادرسی مدنی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
متون حقوقی به زبان خارجه 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق مدنی ۱ 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
درآمدی بر تحلیل گفتمان 330000 تومان جزییات و ثبت نام
زبانشناسی در آموزش زبان 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سنجش و ارزشیابی زبان(آزمون سازی زبان خارجی) 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری مدیریت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابداری بخش عمومی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حسابرسی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اقتصاد کلان 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اقتصاد خرد 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی رشد 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های تربیتی و مکاتب فلسفی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی تربیتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های شخصیت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روان شناسی رشد پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
متون تخصصی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی رشد پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی عمومی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول مدیریت اسلامی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول برنامه ریزی آموزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظارت و راهنمایی آموزشی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اصول و روش های برنامه ریزی درسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روش های تحقیق در برنامه درسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه و روش های طراحی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حکمت هنر اسلامی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سیر اندیشه های معماری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
روانشناسی محیط 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حکمت هنر اسلامی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی1 330000 تومان جزییات و ثبت نام
آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران 330000 تومان جزییات و ثبت نام
دینامیک سازه 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری الاستیسیته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
ریاضیات عالی و مهندسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت و مقررات پیمان 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت پروژه 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت مالی و حسابداری پروژه 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
برنامه ریزی استراتژیک 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت توسعه نرم افزار 330000 تومان جزییات و ثبت نام
الگوریتم های پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
پایگاه داده پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های عامل پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل داده های مهندسی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت نوآوری و فناوری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری تصمیم گیری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
طراحی سیستم های صنعتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تحلیل آماری چند متغیره 330000 تومان جزییات و ثبت نام
نظریه تصمیم گیری 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت پروژه های فناوری دانش 330000 تومان جزییات و ثبت نام
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی مدیریت دانش 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 330000 تومان جزییات و ثبت نام
حقوق اساسی سازمان های دولتی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
اداره امور عمومی در اسلام 330000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی مدیریت 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی) 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت استراتژیک پیشرفته 330000 تومان جزییات و ثبت نام
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی) 330000 تومان جزییات و ثبت نام
زبان تخصصی 330000 تومان جزییات و ثبت نام
مدیریت استراتژیک 330000 تومان جزییات و ثبت نام